Η σχολική ζωή των εφήβων με σύνδρομο Asperger στη γενική εκπαίδευση: Δυσκολίες και τρόποι αποτελεσματικής παρέμβασης

Β.Ασκητοπούλου, Γ. Εσαγιάν, Μ.Κυριακίδου, Ι.Μπάφη (2014). Round Table : "Smoking? Not for us!". A holistic school-based program to prevent tobacco use and addiction, 6th International Congress on Brain and Behaviour” & “19th Thessaloniki Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry” 6-8/2/2014, Θεσσαλονίκη.

------------------------------------------


Astract
The passage from Primary School to High School is a crucial period for the formation of perceptions and attitudes relating to smoking. The negative attitude towards smoking which had been adopted by the children of that age can be blunted and be transformed into tolerance to their peers smoking or even experimentation. The recent surveys indicate that the starting age of smoking is 15, 2 years while the age of the first attempt is 13-14 years. Therefore, it is vital that prevention interventions to children of Primary School be materialized before the strong resistance to smoking which had been cultivated by their environment, is weakened. Taking all this into consideration, the Working Team who designed the original holistic program chose as a target group 10 to 12-year-old students of 4th,5th and 6th grade of Primary School, aiming at the increase in the knowledge as for using, abusing and being addicted, the formation of a negative attitude towards harmful choices, the debunkment of smoking, the realization and critical posture towards idols (parents,teachers,peers) and the way which can influence our conceptions. It also aims at the development of dealing with peer pressure strategies as well as the development of self-esteem and taking care of one’s self. This paper aims to present the educational material, the theoretical background on which it is based, the methodology and the techniques which are suggested and the specifications for its implementation.

Περίληψη
Η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο αποτελεί κρίσιμη περίοδο στη διαμόρφωση των αντιλήψεων και των στάσεων σχετικά με το κάπνισμα. Η αρνητική στάση για το κάπνισμα που έως τότε έχει υιοθετηθεί από τα παιδιά αυτής της ηλικίας, μπορεί να αμβλυνθεί και να μετατραπεί σε ανοχή στο κάπνισμα της παρέας ή ακόμα και σε πειραματισμό. Οι έρευνες υποδεικνύουν ως ηλικία έναρξης του καπνίσματος τα 15,2 έτη, ενώ ως ηλικία πρώτης δοκιμής τα 13-14 έτη. Επομένως, σημαντική κρίνεται η υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης σε παιδιά δημοτικού προτού αποδυναμωθούν οι ισχυρές μέχρι τότε αντιστάσεις που έχουν καλλιεργηθεί από το περιβάλλον απέναντι στο κάπνισμα. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα η Ομάδα Εργασίας που σχεδίασε το πρωτότυπο ολιστικό πρόγραμμα, επέλεξε ως ομάδα στόχου μαθητές 10-12 χρόνων (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξη) επιδιώκοντας την αύξηση των γνώσεων για τις έννοιες της χρήσης, της κατάχρησης και της εξάρτησης και τη διαμόρφωση αρνητικής στάσης απέναντι στις επιλογές που μπορεί να βλάπτουν την υγεία, την άρση των μύθων γύρω από το κάπνισμα, τη συνειδητοποίηση και την κριτική στάση απέναντι στα πρότυπα (γονείς, εκπαιδευτικοί, συνομήλικοι) και στον τρόπο που μπορεί να επηρεάζουν τις αντιλήψεις μας, την ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης της ομαδικής πίεσης των συνομηλίκων, την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της φροντίδας του εαυτού.

Η εισήγηση παρουσιάζει το εκπαιδευτικό υλικό, το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίχθηκε, τη μεθοδολογία και τις τεχνικές που προτείνει και τις προδιαγραφές εφαρμογής του.